Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

not-alice
5671 881b 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaikari ikari

August 07 2016

2543 1e34 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSenyia Senyia
2168 3919 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapapieroski papieroski
not-alice
Bądź taka, aby inne kobiety żałowały, że nie są tobą.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
not-alice
4836 8420 390
Reposted fromzycieitd zycieitd viamehhh mehhh
not-alice
To zadziwiające jak wiele potrzeba czasu, żeby dojść do banalnych wniosków
— Michał
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaxvou xvou
not-alice
"Jest na świecie ktoś, kto cię pokocha. Kto będzie cię pragnął dla samej ciebie. Nie zadowalaj się czymś gorszym."
— Abbi Glines
Reposted fromdelain delain viaxvou xvou
not-alice
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viamahre mahre
not-alice
not-alice
not-alice
9913 b676 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viairmelin irmelin
not-alice
Reposted fromweightless weightless viacouples couples
not-alice
5174 d151 390
5  "Norwegian Wood" H.M 
not-alice
9192 a8a4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
not-alice
not-alice
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viawiecznosci wiecznosci
not-alice
Niektórym ludziom jest pisane się spotkać. Niezależnie od tego, gdzie się znajdują czy dokąd się wybierają, któregoś dnia na siebie wpadną
— Claudie Gallay
not-alice
Nigdy się nie dowiemy, do jakiego stopnia nasze życie uległoby zmianie, gdyby pewne usłyszane i niezrozumiane zdania zostały zrozumiane.
— José Saramago
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
not-alice
6290 787d 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viawiecznosci wiecznosci
not-alice
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl