Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

not-alice
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
not-alice
2540 13d3 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
not-alice
4109 0854 390
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin

August 04 2019

not-alice
3495 cc80 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawyczes wyczes
not-alice
7608 caea 390
Reposted fromsoftboi softboi viawyczes wyczes
not-alice
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą i rób swoje. Odpowiednie osoby, które pasują do Ciebie pojawią się i zostaną.
Reposted fromwyczes wyczes
not-alice
2781 13f3 390
Reposted fromwyczes wyczes
not-alice
2342 2a8f 390
Reposted fromdailylife dailylife viaarrives arrives
not-alice
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
not-alice
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viamehhh mehhh
1791 0ad5 390
Reposted fromclitoris clitoris viamehhh mehhh
not-alice
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamehhh mehhh
not-alice
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapimpmyheart pimpmyheart
not-alice
1663 a40a 390
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
not-alice
1662 fe36 390
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
not-alice
5207 ba57 390
Reposted fromcontigo contigo viatalarcio talarcio
not-alice
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viatalarcio talarcio
not-alice
7714 4870 390
Reposted fromsoftboi softboi viatalarcio talarcio
not-alice
0208 6db1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatalarcio talarcio
not-alice
0196 25d8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatalarcio talarcio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl