Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

not-alice
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viakomplikacja komplikacja
not-alice
not-alice
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaSenyia Senyia
not-alice
3568 2860 390
Reposted frompampunio pampunio viakoszmarek koszmarek
not-alice
not-alice
0165 5dbf 390
Reposted fromrubinek rubinek viaSenyia Senyia
not-alice
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viaannaa annaa
not-alice
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa viasurpriseme surpriseme
not-alice
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viasurpriseme surpriseme
not-alice
1808 0c82 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaagentX agentX

April 03 2018

not-alice
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
not-alice
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viairmelin irmelin
not-alice
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
not-alice
not-alice
Reposted fromshakeme shakeme
not-alice
4907 9cba 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadzony dzony

March 04 2018

not-alice
not-alice
5637 d023 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari

February 03 2018

not-alice
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
6465 8d21 390

bosquhe:

Bosquhe

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl